Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 


Artikel 1.                  Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en Overeenkomsten van of met Praktijk Vol Overgave en alle daarmee verband houdende handelingen en diensten, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarbij door de Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2.                  Over de praktijk

2.1 Praktijk Vol Overgave is opgericht door Jené Nijkamp-Reints en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 74898787.

2.2 Praktijk Vol Overgave is deels vrijgesteld van BTW. Het BTW-id-nummer is NL001578870B64. 

2.3 Praktijk Vol Overgave is een zelfstandig werkende praktijk. De diensten die praktijk Vol Overgave  aanbiedt, bestaan in het kort uit begeleiding en ondersteuning bieden bij zin- en levensvragen en specifieke geloofsvragen. Daarnaast bied ik ook coaching aan voor medewerkers in de zorg om zin- en levensvragen bij cliënten te herkennen.

 

Artikel 3.                  Totstandkoming van een Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ondertekening van de Overeenkomst door zowel de Opdrachtgever (cliënt), als de Opdrachtnemer.

3.2 Een Overeenkomst kan ook tot stand komen door mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een traject of training.

 

Artikel 4.                  Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5.                  Duur en beëindiging van de Overeenkomst

5.1 De duur van de Overeenkomst en de begeleiding worden vastgesteld in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

5.2 De Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6.                  Tarieven

6.1 De Opdrachtgever dient zich op de hoogte te stellen van de aan de diensten verbonden kosten. De actuele tarieven staan vermeld op de website www.vol-overgave.nl en zijn op te vragen bij de Opdrachtnemer. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

6.2 Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 10 minuten wordt gefactureerd.

6.3 Praktijk Vol Overgave is gerechtigd haar tarieven marktconform te verhogen. Lopende Overeenkomsten worden uitgevoerd tegen de tarieven zoals die van kracht waren op het moment van aangaan van de Overeenkomst.

 

Artikel 7.                  Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling vindt plaats achteraf door middel van een factuur.

7.2 Facturen worden per e-mail toegezonden aan Opdrachtgever.

7.3 De Opdrachtgever verplicht zich de factuur uiterlijk 30 dagen na factuurdatum in zijn volledigheid te hebben voldaan op de rekening van praktijk Vol Overgave.

7.4 Indien niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, volgt een betalingsherinnering.

7.5 Indien opdrachtgever binnen 30 dagen na datum van de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen voldoet is opdrachtnemer gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.

7.6 Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de genoemde rekening, is Opdrachtnemer genoodzaakt de vorderingen op de Opdrachtgever uit handen te geven aan derden. Opdrachtgever is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

7.7 Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 8.              Afspraak verzetten

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, of elke andere vorm van overmacht, waardoor Opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

8.2 Bij afzeggingen van een afspraak door Opdrachtgever, minder dan 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak, worden de daarvoor gereserveerde kosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

 

Artikel 9.              Vertrouwelijke informatie – Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om naar buiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever.

9.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel Opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de Opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de Opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als hij of zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt.

9.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

9.4 Op alle andere communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is vertrouwelijkheid en geheimhouding van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd en kunnen om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke inhoud bevatten.

 

Artikel 10.              Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

10.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer.

10.3 Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door praktijk Goed gevoel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van praktijk Vol Overgave.

10.4 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

10.5 Bij lichamelijke- en psychische klachten van de Opdrachtgever, raadt Opdrachtnemer aan altijd contact op te nemen met een (huis)arts.